Keurmerken

Ons bouwbedrijf is aangesloten bij BOUWEND NEDERLAND
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product. De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.
Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland.
Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

VCA Veiligheids Checklist Aannemers
Niet alleen onze medewerkers zijn in het bezit van hun VCA diploma, ook als bedrijf zijn wij het traject ingeslagen om VCA* gecertificeerd te worden. Dit VCA* certificaat is speciaal opgezet voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en werken van redelijke / grote of complexe omvang uitvoeren. Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbo-wet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen.
Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat ons bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

Download hier het VGM certificaat.

ISO 14001 Beleidsverklaring
Deze Milieu-beleidsverklaring is opgesteld door Gebr. Koenen B.V. te Amsterdam in het kader van de ISO 14001 certificering.

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. ISO 14001 richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Door ISO 14001 certificering voldoet Gebr. Koenen B.V. aan de wet- en regelgeving en beheerst de milieu-risico's. Hierbij wordt gestreeft naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Download hier het ISO 14001:2004 certificaat.

Ons beleid is er op gericht om de milieuvervuiling of -schade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende milieu-aspecten en milieu-effecten.

Tevens verplichten wij ons tot naleving van milieuwet en -regelgeving en andere eisen die wij in de organisatie hebben omschreven.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Milieu aanscherpen. Aanpas-sing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Hierdoor zijn wij in staat ons milieubeleid continu te verbeteren.

In het milieuactieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder uitwerken. Tijdens de beoordeling door de directie zal worden bepaald of doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is.

Door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam zijn en het publiek op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.